Informator

Informator

Prezentujemy tabelę aktualnych terminów wpłat zaliczek na podatki i podatków oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przy czym pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień następujący po dniu lub dniach wolnych od pracy (na podstawie art. 12 § 5 Ordynacji Podatkowej (Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami).

do 5 dnia

każdego miesiąca

ZUS

·         Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe opłacają składki za poprzedni miesiąc na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP.

do 7 dnia

każdego miesiąca

PDOF

·         Osoby fizyczne opodatkowane w formie karty podatkowej opłacają podatek dochodowy.

PDOP

·         Płatnicy opłacają pobrany przez nich w poprzednim miesiącu zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

·         Zagraniczne osoby prawne, niemające siedziby lub zarządu na terytorium Polski, wpłacają zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w miesiącu poprzednim z tytułów wskazanych w art. 21 ust.1 UPDOP, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych.

do 10 dnia

każdego miesiąca

ZUS

·         Osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie opłacają składki za poprzedni miesiąc na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.

do 15 dnia

każdego miesiąca

ZUS

·         Pozostali płatnicy (niewymienieni wyżej) opłacają składki za poprzedni miesiąc na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Podatki lokalne

·         Osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wpłacają podatek od nieruchomości i podatek leśny.

do 20 dnia

każdego miesiąca

PDOF

·         Płatnicy wpłacają zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w miesiącu poprzednim wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło.

·         Osoby fizyczne wpłacają zaliczkę na podatek dochodowy od osiągniętych w poprzednim miesiącu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów.

·         Osoby fizyczne osiągające dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu lub dzierżawy, które wybrały uproszczoną metodę opłacania zaliczek, wpłacają zaliczkę na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc.

·         Osoby fizyczne wpłacają zaliczkę na podatek dochodowy od osiągniętych w poprzednim miesiącu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych wg stawki 19%.

·         Osoby fizyczne wpłacają za poprzedni miesiąc zryczałtowany podatek od dochodów z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt. 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 UPDOF

·         Osoby fizyczne opłacają zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskanych bez pośrednictwa płatników), udziału w organach stanowiących osób prawnych.

PDOP

·         Osoby prawne wpłacają zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc.

·         Podatnik podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wpłaca należność.

Ryczałt ewidencjonowany

·         Osoby fizyczne, które wybrały opodatkowanie w formie ryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych wpłacają podatek za poprzedni miesiąc.

PFRON

·         Płatnicy zobowiązani do odprowadzania składek na PFRON opłacają składkę za poprzedni miesiąc.

do 25 dnia

każdego miesiąca

VAT

·         Płatnicy VAT wpłacają ten podatek.

·         Płatnicy VAT, którzy rozliczają się kwartalnie na deklaracji VAT-7D wpłacają zaliczki VAT za poprzedni miesiąc.

·         Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D ani VAT-8, którzy są jednakże zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w poprzednim miesiącu), wpłacają podatek VAT.

·         Wpłacany jest w formie ryczałtu za poprzedni miesiąc podatek VAT od usług taksówek osobowych.

Akcyza

·         Podatnicy podatku akcyzowego wpłacają kwotę podatku za poprzedni miesiąc.